Wszystkie posty oraz zdjęcia w postach na tym blogu są naszą własnością! Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody. W wypadku naruszenia praw autorskich, na podstawie art. 78, art.81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów.

wtorek, 27 stycznia 2009

Formalności po urodzeniu cz.2

2. Urząd Miasta będący organem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziców/dziecka
Kiedy? Po około 3 miesiącach od urodzenia się dziecka
Odbiera się PESEL dziecka, a dziecko jest automatycznie meldowane (adres rodziców lub adres jednego z rodziców - jeżeli mieliby różne adresy)

3. MOPS
Czas na załatwienie - wniosek o wypłatę składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zgodnie z przepisami, wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.
Miejsce załatwiania sprawy - Ośrodek Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców/rodzica
Dokumenty potrzebne:
- wniosek
- kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
- akt urodzenia dziecka (kopia a oryginał do wglądu).
- często również PESEL dziecka (zależy od miasta, można podać później).

Becikowe przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od dochodów. Można je otrzymać przekazem lub na konto bankowe.
W tym celu należy złożyć:
1)pisemną prośbę o przekazanie należnego świadczenia na rachunek bankowy,
2)dokument potwierdzający numer rachunku bankowego (wydruk lub część wyciągu).

Poniżej informacja z MOPS Katowice

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Podstawa prawna
    * Ustawa z dnia 24 maja 2007roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym ( Dz. U z 2007r..Nr 109,poz.747)
    * ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z dn. 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)
    * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2007 r. Nr 114, poz. 783)
    * Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn.02.06.2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 881 z późniejszymi zmianami)
    * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 130, poz. 903)

Jak ubiegać się o zapomogę?
Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1 – 10.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej 1 - 10 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Godziny przyjęć wniosków
    * Poniedziałek- czwartek: 9:30 - 14:30 (przerwa od 11:45 do 12:00)
    * Piątek: 9:30 - 17:00 (przerwa od 12:45 do 13:00)

Godziny przyjęć wniosków obowiązujące od 1.07.2008 do 31.10.2008 r.
    * poniedziałek - czwartek: od 8.00 do 15.00 (przerwa 11.45 - 12.00)
    * piątek: od 9.30 do 17.00 (przerwa 12.45 - 13.00)

Kto może otrzymać zapomogę
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka-niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania
Wysokość zapomogi
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

Wymagane dokumenty
Skrócony/pełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu) Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania). Należy podać również nr konta osobistego (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie oraz dane osobowe drugiego z rodziców dziecka.
Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, II piętro pok. 26)Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

4. Zakład pracy Matki
Do załatwienia - urlop macierzyński
Dokumenty potrzebne:
- wniosek o urlop macierzyński,
- akt urodzenia dziecka,
- oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
- PESEL dziecka (z reguły można podać później).

5. Zakład pracy Ojca - poinformowanie Kadr o urodzeniu dziecka
- akt urodzenia dziecka,
- PESEL dziecka.

* Jedno z rodziców ma obowiązek złożyć oświadczenie woli o zgłoszeniu dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, formalności w ZUS dopełnia zakład pracy tego rodzica.


6. SPÓŁDZELNIA MIESZKANIOWA ( opcjonalnie )
Jeżeli rodzina mieszka w mieszkaniu spółdzielczym - zgłoszenie do administracji Spółdzielni faktu urodzenia dziecka - zmiana opłat czynszowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz