Wszystkie posty oraz zdjęcia w postach na tym blogu są naszą własnością! Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody. W wypadku naruszenia praw autorskich, na podstawie art. 78, art.81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631, sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów.

czwartek, 23 listopada 2006

REGULAMIN Konkursu „Przedszkole na 6!”
REGULAMIN Konkursu „Przedszkole na 6!”


§ 1 
Zasady ogólne

1.       Organizatorem konkursu „Przedszkole na 6!” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Multi Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 19B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052017, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł i Numerze Identyfikacji Podatkowej 521-008-77-60 (zwana dalej „Organizatorem”).
2.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.       Celem Konkursu jest:
a)                 Zwrócenie uwagi rodziców na kluczowe aspekty funkcjonowania przedszkola mające wpływ na prawidłowy rozwój dziecka.
b)                 Aktywizacja rodziców posiadających dzieci w wieku przedszkolnym.
c)                  Propagowanie wiedzy o roli picia wody, zrównoważonej diety, aktywności fizycznej oraz współpracy rodziców i nauczycieli na rzecz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych.
4.       Fundatorem Nagród w Konkursie jest Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000027034, kapitał zakładowy w wysokości 18.228.000 zł, opłacony w całości, NIP 553-00-16-738, zwany dalej „Fundatorem nagród”
5.       Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Uczestnictwo w konkursie

1.       Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.       Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora Nagród oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
3.       Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych, przy czym każda z nich będzie traktowana jako jedno zgłoszenie konkursowe.
a)      Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń.
4.       Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.       Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która umieściła zgłoszenie konkursowe w formie komentarza na stronie bloga o adresie http://naszemm.blogspot.com/
6.       Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przekazanie przez prowadzące blog o nazwie http://naszemm.blogspot.com/ Organizatorowi Konkursu danych kontaktowych Uczestnika oraz na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas trwania Konkursu jest – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych – Organizator.

§ 3
Przebieg i warunki udziału w konkursie

1.       Konkurs rozpoczyna się z dniem 23 listopada 2012 roku i kończy się z dniem 2 grudnia 2012 roku.
2.       Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie określonym w § 3 ust. 1 na blogu znajdującym się pod adresem http://naszemm.blogspot.com/
3.       Zgłoszeń konkursowych mogą dokonywać tylko Uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 ust. 1.
4.       Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez Uczestnika „6-stej zasady rodziców”.
a)     Zgłoszeniem konkursowym jest napisanie odpowiedzi na pytanie: „Które aspekty funkcjonowania przedszkola są Twoim zdaniem najważniejsze dla prawidłowego rozwoju dzieci? Podziel się w komentarzu swoją 6-stą zasadą”.
b)     Zgłoszenie konkursowe powinno stanowić rozwinięcie elementów działania przedszkola wskazanych w materiale „Przedszkole na 5” lub odnosić się do innych obszarów działania przedszkola, które mają wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 500 znaków i być poprzedzona określeniem „6-sta zasada rodziców”.
5.       Spośród Uczestników biorących udział w konkursie Jury Konkursowe dokona wyboru trzech laureatów Konkursu.

§4
Rozstrzygnięcie Konkursu i odbiór nagród

1.       Na potrzeby Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wejdą:
a. Przedstawiciel Fundatora nagród;
b. Pani Katarzyna Stępniak – metodyk wychowania przedszkolnego z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
c. Pani Żaneta Marek - Autorka Bloga http://naszemm.blogspot.com/
2.       Komisja w dniach 3 – 7 grudnia 2012r. dokona oceny zgłoszonych Prac konkursowych.

3.       Najpóźniej w terminie do dnia 10 grudnia 2012r. nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu,
w ramach którego Komisja wybierze 3 zwycięskie prace konkursowe.
4.       Przy ocenie Prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:
-        Zgodność zgłoszenia konkursowego z zapisami w Regulaminie
-        Kreatywność, spójność z tematem oraz oryginalność prac
-        Możliwość realizacji 6-stej zasady w praktyce
5.       Spośród zgłoszonych Prac konkursowych, po weryfikacji zasad określonych w § 3 Regulaminu, wyłonieni zostaną Zwycięzcy Konkursu, którym zostaną przyznane Nagrody. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6.       Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody w postaci bonów podarunkowych do salonów SMYK:
1. I nagroda – bon o wartości 300 zł
2. II nagroda – bon o wartości 200 zł
3.III nagroda – bon o wartości 100 zł
7.       Odbiorcą Nagrody może być tylko Zwycięzca Konkursu. Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez akceptacji Organizatora i Fundatora Nagród w Konkursie. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom za pośrednictwem poczty kurierskiej lub osobiście.  
8.       Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni najpóźniej do dnia 10 grudnia 2012 roku na stronie bloga dostępnego pod adresem http://naszemm.blogspot.com/
9.       Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a)      Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony e-mailowo na wskazany adres e-mail podany na etapie zamieszczania zgłoszenia konkursowego o przyznanej nagrodzie wraz
z prośbą o przesłanie w terminie do dnia 15 grudnia 2012r. pisemnej zgody przyjęcia Nagrody, kserokopii dokumentu potwierdzającego zgodność jego danych osobowych z danymi Uczestnika Konkursu wskazanymi na etapie zamieszczania zgłoszenia konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego nieodpłatne przeniesie autorskich praw majątkowych do zgłoszenia konkursowego na Fundatora.
b)     Adres e-mail podany przez Uczestnika będzie służył tylko na potrzeby prowadzonej komunikacji związanej z przebiegiem Konkursu i jego wynikami oraz nie będzie udostępniamy przez Organizatora innym podmiotom.
c)      Osoba, która nie prześle w/w dokumentów w wymaganym terminie, traci prawo do nagrody.
10.   Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
11.   Nagrody, które na skutek negatywnej weryfikacji lub w wyniku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzców nie zostaną im przekazane, pozostają do dyspozycji Fundatora.

§5
Składanie i rozpatrywanie reklamacji

1.       Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego.
2.       Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.
3.       Reklamacje należy kierować na piśmie na adres: „Multi Communications” sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19 „B”, 02-677 Warszawa z dopiskiem Konkurs „Przedszkole na 6”. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
4.       Rozpatrzenie reklamacji pozostaje w gestii Komisji.
5.       Od decyzji Komisji rozpatrującej reklamacje nie przysługuje odwołanie.
6.       Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane i pozostaną bez rozpoznania.

§6
Prawa autorskie

7.       Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania
i kultury osobistej, ani pokazywać w negatywnym świetle marki Żywiec Zdrój i programu „Mamo, Tato, wolę wodę!”.
8.       Zgłaszając pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że:
a)      Jest wyłącznym twórcą zgłaszanej pracy konkursowej
b)      Dostarczone prace konkursowe  i używane w nich sformułowania nie naruszają żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
c)       Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i Fundatora nagród z pracy konkursowej na potrzeby Konkursu, a w szczególności na zamieszczenie ich na blogu, stronie internetowej oraz na inne cele promocyjne będące wynikiem relacji z mediami oraz konsumentami i tę zgodę wyraża poprzez zgłoszenie do Konkursu. Z momentem zgłoszenia pracy konkursowej Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora pełnię majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszym punkcie jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
i. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
ii. wprowadzenie do obrotu we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach;
iii. wykorzystanie dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów prasowych i  reklamowych (informacje prasowe, reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi powyżej oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
iv. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
v. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym w szczególności modyfikowanie, dokonywania korekt, przeróbek, adaptacji, swobodnego łączenia z innymi utworami bez nadzoru autorskiego, wedle swobodnego uznania Organizatora;
vi. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audio lub audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach CD, DVD, wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
vii. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
viii. prawo obrotu w kraju i za granicą;
ix. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
x. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
xi. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
xii. wykorzystanie na wszelkich stronach internetowych;
xiii. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
xiv. wykorzystanie fragmentów pracy konkursowej do celów promocyjnych i reklamy.

§7
Postanowienia końcowe
1.       Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.
2.       Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień, a także, że spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.       Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w szczególności może stanowić podstawę do odmowy wydania przez Organizatora Nagrody przysługującej Zwycięzcy Konkursu.
4.       Treść Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na blogu pod adresem http://naszemm.blogspot.com/
5.       Wszelkie informacje dotyczące Konkursu w broszurach i materiałach o charakterze reklamowym, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
6.       W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7.       Wszelkie spory mogące pojawić się w trakcie realizacji Konkursu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz